Ocena biorównoważności odtwórczego preparatu torasemidu - Toramide firmy Polpharma
dr hab.med. Marlena Broncel

Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Leki moczopędne są jedną z grup terapeutycznych najdłużej stosowanych we współczesnej farmakoterapii chorób układu sercowo-naczyniowego. W obrębie tej grupy preparaty różnią się mechanizmem oraz siłą działania moczopędnego. Najsilniejszymi lekami moczopędnymi są diuretyki pętlowe, których działanie polega na hamowaniu wchłaniania zwrotnego sodu, chlorków i wody w ramieniu wstępującym pętli Henlego Doprowadza to do zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi, cofania się obrzęków i poprawy funkcji serca.

Jeszcze do niedawna jedynym reprezentantem tej grupy był furosemid, stosowany przede wszystkim w objawowym leczeniu niewydolności serca. Obecnie mamy do dyspozycji torasemid, diuretyk pętlowy o znacznie korzystniejszym profilu farmakokinetycznym. Z badań klinicznych wynika, że torasemid lepiej wchłania się z przewodu pokarmowego (80-100%) niż furosemid (50%), a jego reakcja moczopędna przy stałych dawkach jest łatwiejsza do przewidzenia. Ponadto torasemid w niewielkim stopniu rozszerza naczynia krwionośne, co dodatkowo przyczynia się do spadku ciśnienia. Dlatego też w wielu przypadkach może być diuretykiem z wyboru, szczególnie u chorych opornych na doustny furosemid i stanowić alternatywę do dożylnego podawania w takich przypadkach furosemidu. W 2005 roku Europejskie Towarzystwa Kardiologiczne (European Society of Cardiology) uwzględniło torasemid w zaleceniach, w stanach oporności na doustny furosemid u pacjentów z niewydolnością serca.

Należy jednak podkreślić, że terapia preparatem oryginalnym była bardzo kosztowna i dopiero wprowadzenie leków odtwórczych zwiększyło powszechność stosowania torasemidu w Polsce. Warto pamiętać, że ze względu na właściwości farmakokinetyczne substancji czynnej, siłę działania oraz stosowanie w ciężkich stanach klinicznych potrzebna jest wnikliwa analiza wyników badań biorównoważności, aby zdecydować się na najwłaściwszy i najbliższy oryginałowi preparat odtwórczy.

W celu określenia biorównoważności Toramide firmy Polpharma (10mg) z odpowiednim lekiem innowacyjnym (Torem 10mg, firmy Roche) wykonano w MDS Pharma Services Germany GmbH (Niemcy) wymagane badania farmakokinetyczne.

Badanie przeprowadzono w sposób typowy, zgodnie z zasadami GCP (good clinical practice), za pomocą randomizowanej otwartej próby krzyżowej, z postacią doustną torasemidu w dawce 10 mg (preparatu oryginalnego- Torem firmy Roche i generycznego-Toramide firmy Polpharma) z 6-dniowym okresem wypłukiwania metabolitów. W badaniu wzięło udział 25 zdrowych ochotników płci męskiej (13) i żeńskiej (12). Podawano doustnie jednorazowo 1 tabletkę 10 mg produktu testowanego lub referencyjnego. W ciągu 24h wykonywano pomiary stężeń torasemidu w surowicy. Wyniki poddano stosownej obróbce statystycznej.

W tabeli umieszczono wartości liczbowe przedstawiające iloraz wartości dla produktu badanego (T) i referencyjnego (R) odpowiednio dla takich parametrów jak Cmax , AUC0-t, AUCinf.

Tabela 1. Porównanie parametrów biodostępności Toramide i preparatu referencyjnego (Torem)

Badany
parametr
Iloraz wartości T/R (%)
(90% CI)
AUC0-t 96,7% (92,6%–101,0%)
AUCinf 96,4% (92,4%–100,6%)
Cmax 105,4% (95,5%–116,3%)

T/R iloraz wartości dla produktu testowanego i referencyjnego, CI – przedział ufności

Wartość AUC0-t leku badanego w porównaniu z referencyjnym wyniosła 96,7%, Cmax- 105,4%, przy zachowanym przedziale ufności 90%. Linie zależności stężenia od czasu dla dwóch badanych preparatów pokrywały się z niewielkimi, nieistotnymi statystycznie odstępstwami.

Plot 1

W trakcie badania nie odnotowano żadnych istotnych działań niepożądanych, a podawane preparaty cechowały się bardzo dobrą tolerancją

W oparciu o przedstawione wyniki należy stwierdzić, że Toramide firmy Polpharma jest lekiem biorównoważnym z preparatem oryginalnym (Torem firmy Roche) i może być stosowany zamiennie.

Toramide (Torasemidum). Skład i postać: tabletki, 1 tabletka zawiera 2,5 mg lub 5 mg lub 10 mg lub 20 mg torasemidu. Wskazania: Dla dawek 2,5 mg, 5 mg, 10 mg: Nadciśnienie tętnicze pierwotne. Dla dawek 2,5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg: Obrzęki pochodzenia wątrobowego i nerkowego. Obrzęki związane z zastoinową niewydolnością serca, obrzęk płuc. Dawkowanie i sposób podawania: Lek stosowany doustnie. Dorośli: Nadciśnienie tętnicze pierwotne: Zalecana dawka torasemidu wynosi 2,5 mg doustnie raz na dobę. W razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 5 mg raz na dobę. Badania wskazują, że dawki powyżej 5 mg na dobę nie prowadzą do dalszego obniżania ciśnienia tętniczego. Maksymalny efekt uzyskuje się po około dwunastu tygodniach ciągłego leczenia. Obrzęki: Zwykle stosuje się 5 mg raz na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększać stopniowo do dawki 20 mg raz na dobę. W indywidualnych przypadkach, podawano dawki do 40 mg na dobę. Pacjenci w podeszłym wieku: Pacjenci w podeszłym wieku nie wymagają szczególnego dostosowania dawek. Dzieci: Brak wystarczających danych dotyczących stosowania torasemidu u dzieci. Dla dawki 20 mg: Tabletki należy przyjmować rano, bez rozgryzania, popijając niewielką ilością płynu. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na torasemid, pochodne sulfonylomocznika lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku. Niewydolność nerek z anurią. Śpiączka wątrobowa i stan przedśpiączkowy. Niskie ciśnienie tętnicze. Okres ciąży i laktacji. Zaburzenia rytmu serca. Jednoczesne stosowanie z antybiotykami aminoglikozydowymi czy cefalosporynami lub niewydolność nerek po zastosowaniu innych leków powodujących uszkodzenie nerek. Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności: Przed rozpoczęciem leczenia należy wyrównać hipokaliemię, hiponatremię, hipowolemię i zaburzenia mikcji. Podczas długotrwałego leczenia torasemidem zaleca się regularne monitorowanie bilansu elektrolitów, stężenia glukozy, kwasu moczowego, kreatyniny i lipidów we krwi. Zaleca się uważne monitorowanie pacjentów z tendencją do hiperurykemii i dny moczanowej. Należy też monitorować metabolizm węglowodanów w utajonej lub objawowej cukrzycy. Ze względu na zawartość laktozy, produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Działania niepożądane: Zaburzenia krwi i układu chłonnego: Istnieją pojedyncze doniesienia na temat przypadków zmniejszenia liczby erytrocytów i leukocytów oraz płytek we krwi obwodowej. Zaburzenia układu nerwowego: W rzadkich przypadkach opisywano parestezje kończyn. Zaburzenia oka: W pojedynczych przypadkach: zaburzenia wzroku. Zaburzenia ucha i błędnika: W pojedynczych przypadkach: szum w uszach i utrata słuchu. Zaburzenia naczyniowe: W rzadkich przypadkach mogą wystąpić powikłania zakrzepowo-zatorowe oraz zaburzenia krążenia związane z zagęszczeniem krwi. Zaburzenia żołądka i jelit: Suchość w jamie ustnej. Zaburzenia żołądkowo-jelitowe. W izolowanych przypadkach opisywano zapalenie trzustki. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: Zwiększenie aktywności niektórych enzymów wątrobowych, np. GGT. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić reakcje alergiczne, takie jak świąd, wysypka i nadwrażliwość na światło. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: U pacjentów ze zwężeniem drogi odpływu moczu może dochodzić do jego retencji. Może też wystąpić zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny w osoczu. Badania diagnostyczne: Tak jak w przypadku innych leków moczopędnych, w zależności od dawki i czasu trwania leczenia mogą wystąpić zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej, zwłaszcza przy znacznie ograniczonym spożyciu soli. Może wystąpić hipokaliemia (zwłaszcza w przypadku diety ubogiej w potas lub w razie wymiotów, biegunki lub nadużywania leków przeczyszczających, jak również niewydolności wątroby). Jeśli diureza jest nasilona, mogą wystąpić objawy przedmiotowe i podmiotowe niedoboru elektrolitów i płynów (zwłaszcza przy rozpoczęciu leczenia jak i u pacjentów w podeszłym wieku), takie jak: bóle głowy, zawroty głowy, niskie ciśnienie tętnicze, uczucie osłabienia, senność, stan splątania, utrata apetytu i skurcze. W takiej sytuacji może być konieczne odpowiednie dostosowanie dawki. Może wystąpić zwiększenie stężenia kwasu moczowego, glukozy i lipidów w osoczu. Może też dojść do nasilenia zasadowicy metabolicznej. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych: Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu leku Toramide: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg odpowiednio nr: 11619, 11620, 11621, 23117 wydane przez MZ. Dodatkowych informacji o leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, tel. +48 22 364 61 00; fax. +48 22 364 61 02. www.polpharma.pl. Lek wydawany na podstawie recepty. ChPL dla dawek 2,5 mg, 5 mg, 10 mg: 2014.05.20, ChPL dla dawki 20 mg: 2016.04.19

Oświadczenie

Wejście do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia oświadczenia widocznego na stronie.
Jeśli nie spełniasz wymienionych warunków,
kliknij przycisk Anuluj.

POWIADOMIENIE

Polpharma na swoich stronach internetowych oraz aplikacjach mobilnych (dalej łącznie: ” Witryna”) wykorzystuje pliki cookie oraz inne pokrewne technologie (dalej: „pliki cookie”). Samodzielne zarządzanie plikami cookie jest możliwe poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Jeżeli nie wyraża Pani/Pan zgody na zbieranie danych osobowych poprzez pliki cookie może Pani/Pan zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej lub opuścić Witrynę.

Korzystanie z Witryny bez zmiany ustawień w przeglądarce internetowej oznacza akceptację wykorzystywania przez Polpharma plików cookie. Akceptacja ustawień w przeglądarce internetowej oznacza wyrażenie zgody na profilowanie oparte na informacjach zawartych plikach cookie. W każdym czasie zgoda może zostać cofnięta. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookie.

Dobrowolnie i świadomie akceptuję warunki korzystania z witryny